reformáció

John Wyclif, az evangélium doktora (3/3)

„HIRDESSÉTEK KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT…”

Ettől eltekintve a wyclifi Biblia hallatlan népszerűségre tett szert Angliában. Kiváló lenyomatává vált a középkorban beszélt angol nyelvnek, hiszen az egyes fejlődési szakaszok sorában az úgynevezett Middle Englisht (1066- 1500) képviseli. Így nemcsak a vallástudomány, de az irodalomtörténet és a nyelvészet számára is valódi kuriózumnak számít. Az utókorra mintegy 250 példány maradt belőle, ám szövegüket tekintve ezek a fennmaradt példányok sem teljesen egységesek. Létezik ugyanis egy korai és egy kései, terjedelmesebb szövegváltozat. Nyelvészetileg, illetve stilisztikai szempontból nézve ez utóbbi pontosabb, korrektebb munka.

Wyclif Újszövetség-fordítása
Wyclif Újszövetség-fordítása (másolat)

Amennyire népszerű volt Wyclif Bibliája Angliában a laikusok körében, annyi gondot okozott az uralkodó és a római egyház számára. A megjelenést követően igen hamar hadjárat indult ellene. A hatalom mindent elkövetett, hogy az összes létező példányt elkobozza és megsemmisítse.

John Wyclif
John Wyclif
(Lutterworth, Mária-plébániatemplom)

A Rómához hű teológusok kritikai műveket jelentettek meg ellene, és az egyház még azt is elérte, hogy Európa-szerte szigorú vallásügyi törvényeket fogadjanak el. Isten óvó kegyelme és féltő szeretete mutatkozott meg abban, hogy a támadások ellenére Wyclifnek nem kellett erőszakos halállal távoznia az élők sorából, és munkáját befejezhette. Bíróság elé idézték ugyan, s egyenesen a római ítélőszék előtt kellett felelnie „eretnekségéért”, de egy szélütés meggátolta abban, hogy vállalkozzon a hosszú útra. Ám még volt ereje ahhoz, hogy egy rövid levélben kifejtse nézeteit VI. Orbán pápa előtt, élesen megróva az egyházfőt és a klérust fényűző életmódjáért, hivalkodó viselkedéséért.

„Végtelenül örülök, hogy minden ember előtt, de különösen Róma püspöke előtt bizonyságot tehetek hitemről; s mivel azt józannak és igaznak tartom, feltételezem, hogy ő azt a legnagyobb készséggel jóvá fogja hagyni, ha pedig tévedés, helyesbíti. Mindenekelőtt hiszem, hogy Krisztus evangéliuma azonos Isten teljes törvényével. Hiszem és vallom, hogy Róma püspökét, mivel ő Krisztus helytartója itt a földön, mindenkinél jobban köti az evangéliumban foglalt törvény. Krisztus tanítványai között a nagyság nem a világi méltóságban vagy a dicsőségben állt, hanem Krisztus életének és magatartásának pontos követésében. Krisztus földi élete idején nagyon szegény volt. Megvetett és elutasított minden földi hatalmat és dicsőséget... A hívő ember csak annyiban követheti a pápát vagy bármelyik szentet, amennyiben azok az Úr Jézus Krisztust követik. A pápának minden földi hatalmat és uralmat a világi hatalmakra kell hagynia, és hatékonyan kell erre befolyásolnia és intenie az egész papságot, mert Krisztus és apostolai is így tettek. Ezért, ha e dolgok bármelyikében hibáztam, a legalázatosabban alávetem magam a büntetésnek, még a halálnak is, ha a szükség úgy kívánja. Imádkozzunk Istenhez, indítsa arra pápánkat, VI. Orbánt, hogy – miként kezdetben tette –, úgy éljen és cselekedjen papságával együtt, mint az Úr Jézus Krisztus, hogy hatékony tanításuk nyomán mások is híven ugyanezt tehessék.”

Wyclif csontjainak elégetése
Wyclif csontjainak elégetése (John Foxe, 1563)

Wyclif 1384. december 31-én elhunyt, de követői, a lollardok még évtizedeken át folytatták munkáját. Módszeres üldözésük, kiirtásuk 1401-ben kezdődött, mert rendíthetetlen hitük és erkölcsiségük szálka volt a hatalom szemében. Az 1408. évi oxfordi tanácsülés ünnepélyesen megszavazta, hogy attól kezdve bármilyen Biblia-fordítást kizárólag előzetes jóváhagyással lehet készíteni.

Az egyházi és a világi hatalom azonban még ezzel sem érte be. A konstanzi zsinat által hozott rendelet értelmében John Wyclif csontjait 1428-ban kihantolták és nyilvánosan elégették – ezzel jelezve, hogy eretnekről van szó –, s hamvait egy közeli patakba szórták. Elítélői bizonyára nem is sejtették, hogy ezzel jelképesen milyen tettet hajtottak végre. Hiszen a patak vize elvitte az előreformátor hamvait az Avonba, az tovább a Severnbe, majd innen a tengerszorosokba, s végül az óceánba jutottak. Így szimbolizálták e hamvak Wyclif tanait, amelyek hamarosan az egész világon elterjedtek.

Ez a cikk több oldalas. Első oldala: John Wyclif, az evangélium doktora (1/3)
Beszerezhető: BIK Könyvkiadó
Kapcsolódó anyagok